Shosuke SamonSamon-kun wa SummonerSakura TeshigawaraMasayoshi HaraeCharactersShosuke SamonMasayoshi HaraeSakura TeshigawaraBeelzebubNebirosKuzuryuu KaiMaleShosuke SamonMasayoshi HaraeBeelzebubNebirosKuzuryuu KaiCommunityRecent blog posts